RSS
poniedziałek, 28 stycznia 2013
........

Tego mi ostatnio najbardziej brakuje.....

 

 

Tagi: fotografia
20:11, bellaisabella
Link Dodaj komentarz »
sobota, 26 stycznia 2013
A Twoje oczy mówią....

22:53, bellaisabella
Link Komentarze (7) »
środa, 09 stycznia 2013
Każda chwila najważniejsza jest...

"Cza­sami wy­daje nam się, że mie­szka w nas
dwóch różnych ludzi. Je­den, który wszys­tko dos­ko­nale czy­ni i te­go człowieka pre­zen­tu­jemy światu. Jest też i ten dru­gi, które­go się wstydzi­my, i te­go uk­ry­wamy.
W każdym człowieku is­tnieje coś ta­kiego jak wewnętrzny dy­sonans i niespójność. Każdy chciałby być dob­ry, a je­dynie do­konu­je czynów, których sam często nie rozumie.


Dlacze­go tak jest? Dla­tego, że człowiek nie jest Bo­giem, nie jest też aniołem, ani jakąś na­dis­totą, a je­dynie małym piel­grzy­mem w długiej, da­lekiej drodze swo­jego życia. Włas­ne słabości czy­nią go wy­rozu­miałym i łagod­nym w sto­sun­ku do in­nych. Ktoś, kto jest bez­kry­tyczny wo­bec sa­mego siebie, będzie twar­dy i niez­dolny wczuć się w in­nych. Nie będzie umiał ni­kogo po­cie­szyć,
do­dać od­wa­gi i wy­baczyć. Szczęście i przy­jaźń tkwią tam, gdzie ludzie są wrażli­wi,
łagod­ni i de­likat­ni w słowach, i wza­jem­nie kon­taktach.".....

 

   Tagi: fotografia
21:33, bellaisabella
Link Komentarze (3) »
wtorek, 08 stycznia 2013
..................

23:00, bellaisabella
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 07 stycznia 2013
Noworoczne gwiazdeczki;)

19:33, bellaisabella
Link Komentarze (5) »
sobota, 05 stycznia 2013

21:21, bellaisabella
Link Komentarze (2) »
piątek, 04 stycznia 2013
Południowe klimaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: fotografia
21:20, bellaisabella
Link Komentarze (3) »